Politiattester

Krav om politiattest i Follo Sykkelklubb
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.
Idretten skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn. Dessverre har det i dagens samfunn vist seg nødvendig å kontrollere voksne som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Stadig flere institusjoner og virksomheter har innført politiattest, og frivillig sektor følger etter. Idrettsstyret ønsker aktivt å motarbeide seksuelle overgrep innen idretten og ser på innføringen av politiattest som et virkemiddel for å begrense muligheten for slike overgrep.

I Follo Sykkelklubb blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal fremskaffe politiattest. Kravet gjelder for:
• Trenere, instruktører, lagledere og assistenter/vikarer for disse som skal ha direkte kontakt med mindreårige/utviklingshemmede
• Administrativt tillitsvalgte med særlig ansvar for og eller kontakt med mindreårige/utviklingshemmede der denne kontakten innebærer et tillits- eller ansvarsforhold
• Ansatte personer med særlig ansvar for og eller kontakt med mindreårige/utviklingshemmede der denne kontakten innebærer et tillits- eller ansvarsforhold

Fremskaffelse av attest gjøres i samråd med en av følgende personer oppnevnt av Follo SK's styre :
Oskar Kleven
e-post: leder@follosk.no
telefon: 41 63 21 48
Han har taushetsplikt i forhold til de opplysninger han får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre: 1: Søknaden om politiattest fylles ut av søker, undertegnes og sendes til idrettslaget. En av de styreoppnevnte sender søknaden til politiet.
2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til en av de styreoppnevnte. Follo Sykkelklubb skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Her finner du ytterligere opplysninger omordningen:
Mal - oversikt over personer for politiattest
Søknad om politiattest

Med vennlig hilsen
Styret i Follo Sykkelklubb